Noah Buchanan
 
 

Apollonian-Dionysian Conflict
Graphite, 18" x 18", 2008